محمدزهی: بلوچ‌ها به دلیل ساختار قومی و قبیله ‌ای توانسته ‌اند،  بسیاری از آداب و رسوم کهن خود را حفظ کنند/ رسانه ملی نتوانسته آنطور که باید و شاید به معرفی  قوم بلوچ بپردازدپنجشنبه 24 تیر 1400

گپ و گفت با فعال فرهنگی بلوچ
محمدزهی: بلوچ‌ها به دلیل ساختار قومی و قبیله ‌ای توانسته ‌اند، بسیاری از آداب و رسوم کهن خود را حفظ کنند/ رسانه ملی نتوانسته آنطور که باید و شاید به معرفی قوم بلوچ بپردازد

بلوچ‌ها به دلیل ساختار قومی و قبیله ‌ای که دارند توانسته ‌اند نسبت به بقیه اقوام بسیاری از آداب و رسوم کهن خود را حفظ کنند. توجه به مباحث اجتماعی و فرهنگی و نهاد قوم، قبیله و خانواده باعث حفظ بسیاری از فرهنگ‌های آنان شده است. .

زیردسته

افتتاح_سایت_بلوچی