زبان و لباس بلوچی نشانه فرهنگ غنی و ایرانی مردمان بلوچستان استیکشنبه 17 اسفند 1399

روز جهانی فرهنگ بلوچ؛
زبان و لباس بلوچی نشانه فرهنگ غنی و ایرانی مردمان بلوچستان است

فعالان فرهنگی بلوچ با اشاره به مستندات تاریخی می‌گویند؛ زبان بلوچی نزدیک ترین زبان به زبان ایرانیان قدیم است و لباس بلوچی نیز به لباس مردمان ایرانیان کهن شباهت بسیاری دارد.

زیردسته