یک قایق صیاد‌ی که از ۷ روز پیش و در فاصلۀ ۷۵ مایلی از بندر چابهار در دریا سرگردان شده بود بعد از چندین ساعت جست و جو نجات یافت.