حادثه سراوان بسیار تلخ و ناگوار بود؛ مسئولین هرچه سریعتر رسیدگی کنند. از تمام مردم استان درخواست می‌شود برای نجات مردم مظلوم جهان منجمله مردم غزه و دیگر نقاط که زیر ظلم قرار دارند دعا بکنیم و در نمازهای جماعت قنوت نازله بخوانیم.