۸۰ میلیارد ریال برای آبرسانی سقایی به وسیله تانکر به روستاهای فاقد شبکه آب این استان اختصاص یافت.