بیش از چهار هزار کلاس درس از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در این استان ساخته و مدرسه سازی به یک جریان تبدیل شده است.