هویت شش تن از شهدای این حمله :«نجمه بلوچ» خواهر بشام،«ماهکان بلوچ» و «چراغ» چند ماهه، «بابر» حدودا ۲ ساله و هانی حدودا ۳ ساله فرزندان دوستین و همسر دوستین به نام «جان بی بی» ۳۵ ساله می باشد.