تعدادی از منازل مردم بلوچ در شهر سراوان و اطراف آن بر اثر اثابت موشکهای ارتش پاکستان مورد اصابت قرار گرفته اند . برخی از ساکنین منزل در زیرآور گیر افتاده اند.