مدیر جهاد کشاورزی از آغاز برداشت برنج سی هکتار از اراضی این شهرستان با برداشت چمپا از نوع زود رس آن خبر داد.