بامداد امروز شنبه، ٢۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، مبارک کازی (مبارک قاضی)، شاعر بزرگ زبان و ادبیات بلوچی که شب گذشته مهمان بابو عالم در ناحیه سنگانی سر شهر تربت در شرق بلوچستان بود، در خانه وی درگذشت.