یک شهروند بلوچ از حال و هوای خودش در آستانه دیدار با رهبر سخن ‌می گوید .