دکتر عبدال رب ملک رییسی از جوانان خوشنام و تحصیلکرده بلوچ در رشته دارو سازی ، ساکن شهرستان سرباز ، بر اثر سانحه تصادف ، در گذشت . وی به عنوان یکی از نخبگان بلوچ دارای خصوصیات بارز اخلاقی و ارزشمندی بود .روحش شاد یادش گرامی