صد ها اتوبوس پایانه های استان به انتقال زائران اختصاص پیداکرده و انبوه مسافران و شهروندان بومی استان همچنان از نبود اتوبوس برای سفرهای واجب خود رنج می برند و به دلیل عدم مدیریت درست و اصولی مدیران اجرایی استان کسی هم پاسخگوی مردم نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل: صد ها اتوبوس پایانه های استان به انتقال زائران اختصاص پیداکرده و انبوه مسافران و شهروندان بومی استان همچنان از نبود اتوبوس برای سفرهای واجب خود رنج می برند و به دلیل عدم مدیریت درست و اصولی مدیران اجرایی استان کسی هم پاسخگوی مردم نیست.

در این میان دانشجویان ، بیماران ، کارگران و دیگر مسافران بیش از یک هفته است به دنبال بلیط هستند و به نتیجه ای نرسیده اند.

به نظر می رسید اگر مدیرت این موضوع به گونه ای می شد که از ظرفیت اتوبوس های پاکستانی برای رساندن زوار تا خارج از مرزهای استان ، استفاده می شد هرگز مسافران و شهروندان استان به این وضعیت گرفتار نمی شدند.