زنان بلوچ با حضور در فعالیت های اجتماعی همگام و دوشادوش با مردان جهت رشد و توسعه جامعه گام برمی دارند؛ این قشر فعال در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانمندی های خودشان را ثابت کرده اند.

 

خبرنگار: عبدالقادر شیخ زاده