در این شماره از بولتن میارجل به سراغ مسئله از سرگیری روابط ایران و عربستان رفته ایم و مسئله را با کارشناس بلوچ مورد بررسی قرار داده ایم.