مولوی نهنگی عالم اهل سنت زرآبادی در گفتگو با میارجل اظهار داشت: تمام مسلمانان جهان در روز قدس به حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خیزند.

 

خبرنگار: محمد هوتی پور