روایت میارجل به مناسبت روز قدس تقدیم شما مخاطبان گرامی می شود، در این ویدئو خبرنگار بلوچ ما به زبان مادری اش درباره فلسطین و روز قدس گفته است.