اداره کل بنادر دلیل تعطیلی کریدور آزادراهی بندر شهید بهشتی را مربوط به سازمان بنادر دانسته؛ همچنین جزئیاتی از دلیل تاخیرهای مکرر چابهار ایر مخابره می شود؛ و خبرهایی بیشتر در بولتن خبری این هفته