به مناسبت روز زن نشستی با حضور زنان فعال بلوچ در میارجل برگزار شد؛ در این دورهمی زنان بلوچ از اصناف مختلف حضور داشتند؛ در پایان نشست از بانوان فعال بلوچ تقدیر به عمل آمد.