صف های طولانی بنزین از شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان سایه افکنده؛ طولانی بودن صف های بنزین در زاهدان سبب نارضایتی شهروندان شده، علی رغم راهکارهای ارائه شده از سوی مسئولان برای شکستن صف ها مردم همچنان ساعت ها منتظر دریافت سوخت در جایگاه بنزین می باشند.

 

گزارش از مصعب رسولی زاد