رضا آباد بازاری معروف در استان گلستان است که بلوچ های گلستان در آن کسب و کار دارند. خبرنگار میارجل از وضعیت خرید و فروش در این بازار روایت می کند.

 

خبرنگار: عیسی سهویی