شهروند خبرنگار میارجل از شرایط نامناسب و هم چنین بسته بودن درهای زمین فوتبال ساحلی کنارک به روی فوتبال دوستان می‌گوید.

 

گزارش از محمد ابراهیم شریفی نژاد