شهروند خبرنگار میارجل به بهانه روز کتاب و کتابخوانی به کتابخانه عمومی شهر ایرانشهر سری زده است.

 

 

شهروند خبرنگار: عدنان رئیسی