مدیران اجرایی جهاد کشاورزی، منابع امور آب و منابع طبیعی 4 شهرستان ساحلی کنارک، چابهار، دشتیاری و زرآباد مهمان برنامه نشست هم اندیشی میارجل بودند تا مشکلات، چالش ها و چگونگی توسعه کشاورزی را با حضور خبرنگاران میارجل بررسی کنند.

منصور کریمدادی