بولتن خبری میارجل مروری است بر مهم‌ترین خبرها و اتفاقاتی که خبرنگاران میارجل در سراسر بلوچستان هفته گذشته مخابره کردند.