در مسیر نیکشهر به چابهار همیشه تصادف های خطرناکی رخ می دهد و باعث داغدار شدن خانواده ها می شود.

 

 

محمدبلوچی