عبدالباسط بهرامی، فعال اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه در زمینۀ شهر چابهار و منطقه آزاد آن یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: مدت مدیدی است گفتہ میشود شھر چابهار جزء منطقہ ی آزاد شده، اما حقیقتاً هیچ نشانہ ایی دال بر منطقہ ی آزاد شدن شھر اِلّا در حد حرف و قلم مشاهده نمیگردد،بلکہ این الحاقِ اسمی مشکلات و معضلات شھروندان را دوچندان کرده ،از گران شدن زمین ومسکن گرفتہ الی آخر، بویژه اینکہ ادارات دوناحیہ موازی  شده اند بدین معنی کہ منطقہ آزاد واقعی«سابق»با بخش جدیدِ الحاقیِ منطقہ ی آزاد یعنی «شهر چابهار »انگار درتقابل و تضاد همدیگر قرار گرفتہ اند متاسفانہ دودِ این موازی کاری و تقابل کہ نوعی رودرویی بین بخشی ادارات محسوب ، بہ چشم مردم میرود ،بطور مثال اگر شخصی  برای اخذ سند مالکیت زمین …اقدام کند،آن شخص را از این  شھر وشھرداری…بہ آن شھر وشھرداری منطقہ آزادِ واقعی  آنقدر میدوانند کہ نھایتاً آنشخص قید پیگیری را میزند، نمیدانم شھروند چہ گناهی کرده کہ در موازی کاری وتقابل  ادارات دوگانہ قرار گیرد.

- براستی اگر شھر چابهارجزء منطقہ آزاد گردیده ،پس چرا هنوز خارج از فنسھای
جغرافیای منطقہ آزاد قبلی است
چرا شھروندان و کسبہ های شھر چابھار تا بہ هنوز از معافیت مالیات و مزایای دیگرِمنطقہ آزاد«آبشیرین لولہ کشی بیست وچھارساعتہ،برق اضطراری،نظم ،نظام ،مبلمان  نوین شھری…وسایر خدمات رفاهی محرومند.
- اگر هم بپذیریم پروژه هایی از قبیل آبرسانی ،برق اضطراری ،لوله کشی فاضلاب،سنگ فرش خیابان وپیاده رو…زمان بر هستند،آنگاه آیا شھروندان چابھاری بدون پرداخت مالیات…میتوانند یکدستگاه ، نہ بیشتر ، یخچال وکولرگازی...صرفاً جھت مصرف شخصی خود ،نہ برای تجارت ،از دروازه ی باصطلاح گنبد آهنی عبور دهند،پاسخ خیر است.
- همانگونہ کہ مستحضرید طبق ماده ی «۱»مصوب ۷ ،۶ ،۷۲ قرار بود با ایجاد مناطق آزاد، استانھای محروم  برخوردار گردند کہ عیناً این مادہ در فصل دوم ،ماده ی «۵» اساسنامہ سازمان در قالب رسالت مناطق آزاد بصراحت ذیل بیان شده :  بہ منظور تسریع در انجام امور زیربنایی،عمران،آبادی،رشد وتوسعہ اقتصادی،افزایش درآمد عمومی،ایجاد اشتغال سالم...مناطق آزاد شکل گرفتہ اند.
- باری ،قرار بود سازمان ، استان و مناطق همجوار را شکوفا نماید درصورتیکہ هنوز  نتوانستہ بر کمبودھای شھر چابھار فایق بیاد،نیک میدانید چابھار هنوز مملو از بحران است،بحران آب،فاضلاب، پزشک وامکانات پزشکی،آموزش،فضای سبز،شهربازی... 

-خدا وکیلی آیا واقعاً باندازه  ۳۰سال عمرِ سازمان، زیرساختھا...توسعہ پیدا کرده اند، آیا ترمینال مسافری کشتیرانی، ترمینال فرودگاه یا پارک دریابزرگ... مدرن گردیده اند، آیا فرودگاه مستقل ومجلّل یا بیمارستان فوق تخصصی.‌‌..ایجاد گردیده اند،آیا اشتغالسازی  سالم باندازه کافی برای بومیان صورت گرفتہ،آیا جاده های بین شھری منتھی به چابھار دوبانده گردیده اند... 
- پیشتر عرض شد مثلاً قرار بوده منطقہ ی آزاد در قبال مسئولیت اجتماعی بہ شھرهای پیرامون ھم خدمات رسانی کند،شھرھای پیرامون بہ جای خود متاسفانہ سازمان تابہ حال اندرخم کوچہ های چابھار سرگردان است.

   -آخر اهدای دو سه…تانکر آبرسانی و کارهای خُردی از این قبیل شدہ اند ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان،آنھم سازمانی بہ این بزرگی،سازمانی کہ قراربود محرومیت زدایی کند

- گویا طی این سالیان ماده «۵» اساسنامہ سازمان برای مستضعفین حکم انشای یا درد مضاعف را داشتہ تا حل مشکلات، ناگفتہ نماند این مادہ برای خواص فوق العاده انتفاعی عمل نموده است.

- بقول بلوچی «مِیشان مَمِراِت مُلک بھارگاہ بیت»بھر روی از ناامیدی بسی امیداست،انشاءاللہ از این پس سازمان بہ رسالت ذاتی خود«رشد و توسعہ چابھار...»خواهد پرداخت.

- امیدواریم شورای شھر،نماینده محترم  وسایر دولتمردان این پارادوکس بویژه تعیین مدیرعامل اصلح را زودتر بہ سرانجام برسانند ، تا  مردم از این بیشتر بلاتکلیف نشوند، احتمالاً حجم کارِ برادرمون جناب سعیدی بیشمار میباشند ولی نمیدانم مشاورینش در کدام چالش وچالشھا…کمک حال ایشان بودند یا هستند.