خبرنگار میارجل با درخشان نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر گفتگو داشته و از عملکرد وی در بخش مرزی آشار روایت می کند.

 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده