مردم روستای حسین آباد بخش بنت از خطری می گویند که با هر بارندگی بیخ گوششان است؛ رودخانه از دل روستا می گذرد و موقع بارندگی کلیه مسیرهای ارتباطی قطع می شود و تردد برای مردم سخت.

 

 


خبرنگار: امید درزاده