روستای گروک از توابع بخش مرکزی مهرستان با مشکلات متعددی گریبان گیر است؛ از راه دسترستی گرفته تا آب و برق که نیازهای اساسی زندگی است، در این خصوص خبرنگار میارجل با اعضای شورا این روستا گفتگویی داشته است.

 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده