پروانه جنگی زهی، فعال اجتماعی در نشست بررسی حقوق شهروندی که به میزبانی میارجل برگزار شد، گفت: شهروندان برای پاکسازی شهر پیش قدم باشند و همکاری لازم را با پاکبانان شهرداری داشته باشند. همچنین فضای مجازی یک بستر مناسب جهت اشاعۀ فرهنگ شهروندی و ارزش های اجتماعی است.