بارندگی های اخیر در شهرستان لاشار، خسارات زیادی به محصول خرمای این منطقه وارد کرده است؛ خبرنگار میارجل در این رابطه گفتگویی با شورای تنگه سرحه و بخشدار پیپ داشته است.

 

خبرنگار: صالحه دادکانی