فعالیت دو هفته ای مونسون گرچه در بلوچستان خیر و خوبی های زیادی به بار آورد اما این داستان روی دیگری هم داشت؛ کشاورزان بخش بنت شهرستان نیکشهر به خبرنگار میارجل از خسارت هایی که مونسون به محصولات آنها علی الخصوص خرما زده بود، گفتند.

 

 

محمدبلوچی