به دلیل نبود مراکز درمانی مناسب مردم چابهار و حومه راهی استان های دیگر می شوند؛ تسهیل خدمات درمانی یکی از نیازهای اساسی مردم جنوب بلوچستان است.

 

گزارش از عبدالقادر شیخ زاده و فایزه ختوانه