فعالیت دو هفته ای مونسون گرچه در بلوچستان خیر و خوبی های زیادی به بار آورد اما این داستان روی دیگری هم داشت؛ کشاورزان بخش مرزی آشار در خصوص خسارت هایی که مونسون به محصولات آنها به خصوص خرما زده بود در قاب دوربین مردمی میارجل با مسئولین جهاد کشاورزی درد دل کردند؛  با ما تا انتهای گزارش همراه باشید

 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده