گزارشی تصویری از همت و وحدت مردم زرآباد در جستجوی نوجوان غرق شده در زرآباد توسط خبرنگار میارجل تهیه شده که از نظر شما مخاطبان می گذرد.

محمد هوتی پور