پنج روز از ناپدید شدن یاسین نهنگی نوجوان 16 ساله زرآبادی در رودخانه رابچ می گذرد و همچنان جست و جو برای یافتن وی ادامه دارد؛ مردم زرآباد با دستانی خالی و با کمترین امکانات با استفاده از گونی مسیر رودخانه را تغییر دادند تا شاید امیدی برای یافتن یاسین شکل بگیرد.

 

 

محمد هوتی پور