مسئله بی‌شناسنامه‌های بلوچستان در کلافی سردرگم دچار شده است که نبود یک آمار مدون از تعداد آن‌ها مسئله را پیچیده‌تر هم کرده، این درحالی است که حالا با طرح اصلاح یارانه‌ها و کارتی شدن دریافت نان، بی‌شناسنامه‌ها به ویژه طبقه ضعیف از دریافت مهم‌ترین قوت خود هم عاجز می‌مانند؛ این قسمت در ادامه قسمت اول همچنان در راه دراز بی‌شناسنامه‌های بلوچ است.....

 

سید امیرحسین عظیمی ابرقوئی