صف های طویل پمپ بنزین چابهار گره ای است که هنوز گشوده نشده است، سوال اینجاست که این گره ناگشودنی چگونه و به دست چه کسی باز می شود؛ این معضل همیشگی صدای نمایندۀ چابهار در صحن مجلس شورای اسلامی را هم درآورده است.

 

گزارش از عبدالقادر شیخ زاده