عرفان ساده فعال اجتماعی در یادبود محمدجواد صادقی که به میزبانی میارجل برگزار شد؛ گفت: محمد جواد صادقی با قلم طناز خود از مسئولان طوری انتقاد می کرد که با وجود نقد شدن لبخند بر لبانشان نقش می بست، وی با قلم طنز خود به بیان آلام جامعه می پرداخت.