روستای سری‌زه با جمعیت 350 خانواری در 20 کیلومتری بخش بنت واقع است. با وجود اینکه در این روستا دکل آنتن نصب شده است، اما کماکان مردمان این روستا در تنگنا هستند. بیشتر اهالی روستا از سیم کارت های همراه اول استفاده می کنند، در صورتی که شبکه آنتن دهی به صورت رومینگ است که موجب افزایش تعرفه ها گردیده است. هیچ اپراتوری مسئولیت دکل نصب شده را برعهده نمی گیرد. شورای اسلامی روستا برای رساندن مشکل آنتن دهی به گوش مسئولین مجبور به حضور در منزل خبرنگار میارجل شده است.

 

محمدبلوچی