بلوچستان محروم نیست بلکه ظرفیت هایی دارد که باید سمیه میهن خواه های زیادی در مسیر رسیدن به «واهگ» خود، این ظرفیت ها را بالفعل کنند تا برچسب محرومیت را از پیشانی توسعه ایران بردارند و به این شکل بلوچستان واقعی را به دنیا معرفی کنند، بلوچستانی که ثروت واقعی اش، مردمان مهربان و ساده اش است.