روستای کلچات حدود ۱۵۰خانوار و ۵۰۰نفر جمعیت و در مسیر بنت به فنوج قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛بنا به گفته ی دهیار روستای کلچات مهمترین مشکلات روستا: نبود آب آشامیدنی مناسب ،نبوداینترنت پرسرعت وعدم تیربرق در قسمتی از  روستا می باشد که باعث به وجودآمدن مشکلات عدیده در روستا شده است.

شهروند خبرنگار:محمد بلوچی