مخاطب خاص تمام لحظه های من

کدام انتظار میلاد رنگین کمان را مژده خواهد داد 
تابه کی منتظر بمانم که می آیی ؟
اینبار جهان هم مرا با دردهایش تنها گذاشت ، آنقدر تنها که آفتاب با دیدنم 
از نفس می افتد ،
واسم ماه سرشار از اندوه میشود 
سرنوشت مبهم شعرهای عاشقانه ام بکجا خواهد رسید ؟
شاید به آنجا که چون شاخه ای پیچک می‌گرفت و با تو در آسمان هم آغوش میشد ،
وبرای تو نفس می‌کشید 
مخاطب خاص تمام لحظه های من ،
دلنوشته مریم بهار 
دکلمه فاطیما.