وزش باد شدید با سرعت 60 کیلومتر درساعت مردم چابهار را خانه نشین ودما بصورت محسوس کاهش پیدا کرد.