شاعران بلوچستان در شبی به یاد ماندنی سرودهای خود را ارائه کردند.