آیلین سعیدی فعال حوزه بانوان بلوچ در نشست هم‌ اندیشی بانوان فعال بلوچ که به میزبانی میار جل برگزار شد؛ گفت: اینکه امروز زنان بلوچ اینطور منفعل شده اند نیاز به کار کارشناسی دارد و باید اوضاع تغییر جدی کند.