این ویدئو گزیده هایی از برنامه سرنا است که در آن عبدالسلام بزرگزاده و بامسار دژکام درباره موسیقی اصیل بلوچ با قدمت چند هزار ساله توضیحات جالبی را ارائه کرده اند.