خبرنگار میار جل در بخش تلنگ قصرقند به بنای مسجدی در این بخش رفته که 300 سال قدمت داردوبقایای آن تاریخ را دراین دیار رغم میزند.

 
 
 
     وسیم هوت