شهردار کنارک از آخرین وضعیت و خسارات این شهر بعد از طوفان شاهین گفته است.