فعالین بلوچ این ویدئو در فضای مجازی منتشر کرده اند.